Volební program ODS v Nové Pace pro komunální volby 2018

MKS, dříve Lidový dům, dříve Orlovna

Co budeme prosazovat
Naší hlavní investiční prioritou je delší dobu rekonstrukce Městského kulturního střediska (MKS).
Tento projekt dlouho ustupoval v prioritách vedení města akcím, na které se dařilo získávat prostředky z dotací. Ustoupil také finančně nákladnému vybudování městského bazénu, pro který se vyslovili občané v anketě. Nyní už dozrál čas na to, aby se vytoužená akce rozjela. V rozpočtu již má město rezervovanou částku 50 milionů Kč, které by měly pokrýt zhruba polovinu očekávaných nákladů.

Chceme se postavit čelem také k další neméně nákladné a občany Nové Paky jistě očekávané akci. Tou je, jak jistě tušíte, zásadní rekonstrukce Masarykova náměstí. Zasadíme se o to, aby byla co nejdříve vypsána architektonická soutěž. Zajistíme, aby byla kvalitně obsazena a bylo možné vybrat rozumný projekt, který by zohledňoval historický ráz okolních budov, potřeby moderního města a názory obyvatel.

I když město v poslední době vynakládá nemalé prostředky na opravy chodníků, silnic i celkové rekonstrukce ulic, stále cítíme potřebu tento proces urychlit. Ekonomický boom v České republice a s ním spojené investice do výstavby nemohou trvat věčně. Proto budeme usilovat o neodkladnou realizaci oprav silnic v majetku Královéhradeckého kraje, které jsou ve špatném stavu. Můžeme s potěšením konstatovat, že rekonstrukce silnice spojující Novou a Starou Paku je již na spadnutí. Co se týká silnic města, preferujeme kompletní rekonstrukce včetně pod nimi uložených sítí. V případě havarijního stavu však budeme prosazovat bezodkladné opravy povrchu.
Rekonstrukci chodníků chceme nadále provádět se záměrem rozšiřovat bezbariérové trasy, abychom usnadnili pohyb po městě vozíčkářům i jinak postiženým spoluobčanům. Nárůst počtu osobních aut jakoby neměl konce. Dnes není neobvyklé, že rodiny používají dvě nebo dokonce tři auta. I když se počet parkovacích míst v posledních letech navýšil, stále najdeme oblasti ve městě, kde není dostatečný. Budeme hledat řešení, jak rozšířit parkovací plochy na sídlišti, v okolí škol a veřejných budov. Středu města ulevíme výstavbou dopravního terminálu, kde vznikne čtyřicet míst pro stání.

Za nutnost považujeme vyřešit zhoršující se stav místa rozloučení se zesnulými. Zub času se podepsal jak na smuteční síni, tak i na celkovém stavu hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné. Opravy bychom rádi spojili s řešením provozu a parkování v místě mezi kaplí a hřbitovem. Na hřbitovech v osadách, například ve Valdově, na Přibyslavi nebo v Podlevíně, plánujeme výsadbu a ošetření stromů.

V součinnosti s krajskými politiky se snažíme najít řešení pro budoucnost kláštera. Zchátralá budova bývalé nemocnice je v současnosti ve vlastnictví občanského sdružení Život bez bariér. Nové Pace se rýsuje možnost, jak prostřednictvím dotace z EU, příspěvku kraje a městských financí budovu opravit, získat do majetku města a výhledově využít pro různé služby veřejnosti. Ve vlastnictví města je dnes již historické klášterní schodiště, které budeme chtít uvést do původního stavu.

Zasadíme se o revitalizaci a parkové úpravy zeleně na místech jako je dětské hřiště ve Vrchovině, Riegrovy sady, park u Brdského potoka, prostranství vedle Masarykova náměstí zvané „Zbořeniště“ nebo prostranství za Farským rybníkem. Dále o výsadbu nových stromů v ulicích města (Lomnická, Staropacká, Havlova, Pražská atd.).
S péčí o vzhled města úzce souvisí starost o pořádek v jeho ulicích. Budeme apelovat na zkvalitnění péče o stanoviště kontejnerů pro svoz odpadu. Systém hlášení závad rozšíříme o horkou linku a zajistíme lepší informovanost občanů jakým způsobem a při jakých událostech ho využívat. Hlásit poruchy veřejného osvětlení, závady na vozovce, nepořádek v ulicích, poškození majetku města atd.
Zachováme bezplatný svoz odpadu, ale prohloubíme osvětu mezi občany zaměřenou na třídění. Vytříděný odpad, kromě ekologického významu, pomáhá městu částečně kompenzovat náklady za svoz směsného komunálního odpadu.

Všichni dobře víme, že nám populace v České republice stárne. Souběžně s tím se zvyšuje tlak na stát, obce i rodiny: Postarejte se o nás.Co můžeme udělat na úrovni městské samosprávy? Například rozšířit stávající kapacitu domu pro seniory, která je z dlouhodobého hlediska nedostatečná. Už v minulosti jsme navrhovali její zvětšení vybudováním nového křídla domu pro seniory v místě bývalého domova důchodců. Předpokládáme, že v dohledné době bude vypsán dotační titul, který by nám mohl realizaci záměru usnadnit. Královéhradecký kraj výhledově počítá v Nové Pace s nárůstem počtu seniorů, na jejichž péči by připíval, o třicet osob.
Dlouhodobě podporujeme provoz městské dopravy, která pomáhá mnohým seniorům zachovat si vlastní soběstačnost. Bezplatná služba města jim usnadní cestu na úřady, do banky, k lékaři nebo na nákupy.

Uvědomujeme si důležitost a prospěšnost stanoviště záchranné služby v Nové Pace pro zdraví a pocit bezpečí našich občanů. Její zachování pokládáme za samozřejmost.

Nezapomínáme ani na volnočasové možnosti občanů Nové Paky. Ať už se jedná o vyžití kulturní nebo sportovní. V kulturní oblasti považujeme za stěžejní už zmíněnou rekonstrukci MKS.
Chystáme se otevřít diskuzi nad podobu Hrubé pouti. Všímáme si, že rok od roku upadá, jak svým rozsahem, tak svou navštěvovaností. V posledních letech se z ní pomalu stává akce „přijel k nám kolotoč a dva stánky s pivem“. Chceme, aby se Hrubá pouť proměnila v atraktivní a v okolí vyhlášenou společenskou událost. Máme se co učit od okolních měst, často mnohem menších než Nová Paka.
Vítáme aktivity soukromých subjektů, které poskytují kulturně-společenské vyžití širokému okruhu našich spoluobčanů. Dnes již tradiční Vínová Paka pořádaná panem Ondřejem Kuříkem umožňuje setkání milovníků vína z Nové Paky a okolí s jihomoravskými vinaři. Hudební půda v restauraci Novopacké sklepy k nám přivádí zajímavé muzikanty z domácí i zahraniční hudební scény. Bezpočet možnosti jak obohatit kulturní život ve městě vidíme ve zprovoznění dlouhodobě nedostupných společenských prostor hotelu Centrál.

Podporujeme sportování dětí a mládeže. Nová Paka má celou řadu kvalitních sportovišť. Dvě sportovní haly u základních škol, bazén, zimní stadion, sjezdovku, atletický stadion, sokolovnu, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, dva tenisové areály… Budeme hledat možnosti, jak pomoci klubům s obnovou zastaralého zázemí a zejména v samotné práci s mládeží. Dosavadní spíše symbolickou podporu oddílových trenérů zásadně navýšíme. Za přesně stanovených podmínek budeme odměňovat kvalifikované trenéry dětských a mládežnických družstev.

Nový potenciál pro rozvoj společenského života v Nové Pace si slibujeme od Spolkového domu, který bychom rádi vybudovali z opuštěné budovy Integrované střední školy na Masarykově náměstí. Spodní patro již dnes funguje jako nízkoprahové centrum. Sanace domu a úpravy přízemních prostor jsou zajištěné, navíc téměř kompletně z dotačních prostředků. Na dokončení celkové vize budeme nadále pracovat.
Budeme nápomocni s obnovou spolkových domů a hasičských zbrojnic v osadách. Jsme připraveni se podílet na modernizaci a rozšíření zázemí stanice HZS v Nové Pace, která je mimo jiné sídlem zásahové jednotky místního Sboru dobrovolných hasičů.
Ceníme si práce Osadních výborů a jejich přínosu jak ke spolupráci při řešení problémů v okrajových částech města, tak ke kulturně-společenskému životu celé Nové Paky. Nadále budeme podporovat jejich činnost.

Z pozice města jako zřizovatele základních škol budeme pokračovat ve zlepšování zázemí pro žáky i vyučující. V dohledné době bude provedena modernizace učeben základní školy Husitská (dílny, počítačové učebny) a vybudován výtah, který přispěje k bezbariérovosti školy. U obou základních škol se také zaměříme na sledování kvality výuky.

Chceme rozšířit možnosti bydlení ve městě. Hledáme vhodné lokality a diskutujeme o možnostech přivést do města investora pro výstavbu malometrážních bytů. Obnovíme myšlenku přípravy zasíťovaných stavebních parcel v oblasti Slovany, které budou přímo určené pro výstavbu rodinných domů.

V neposlední řadě jsme připraveni odstraňovat jakékoliv překážky, které by mohly brzdit vybudování obchvatu města. I když se stavba přímo dotkne rodin některých z nás, nepochybujeme o jejím přínosu pro většinu obyvatel. Nová Paka je nadměrně zatěžována tranzitním provozem a další odkládání realizace výstavby obchvatů by nadále degradovala nejen místní komunikace, ale i běžný život obyvatel.

Zpět
na články v kategorii: Politika